ผู้สนับสนุนโครงการหลัก

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์