แนะนำทีมงานดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ศริยา บิลแสละ

sariya.b@psu.ac.th

ผู้จัดการโครงการ

อัสรา รัฐการัณย์

asrarat12@gmail.com

นักวิจัย

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ

muazzan.b@psu.ac.th

นักวิจัย

ดร.วรรนิศา มัจฉา

wannisa.ma@psu.ac.th

โค้ช

ฮณา ฮารีส

hanaqute@hotmail.com

สื่อสารและผลิตสื่อ

ฮาริส มาศชาย

haris2krabi@gmail.com

โค้ช

ไลลา บุญพิศ

laila@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการ

ซารีตา ดือเร๊ะ

zaa.rita1538@gmail.com