“โครงการอบรมนักเล่าชาวตานี” ร่วมกันออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนรอบอ่าวตานี (Aow Tani)

โพสเมื่อ 2024-01-11 22:25:43 | 4 months ago

#Ecotive ร่วมกับ อบจ.ปัตตานีและโครงการการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งสำหรับจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตรากฐานชุมชนชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี) จัดทำโครงการ #อบรมนักเล่าชาวตานี ในวันที่ 9-10 มกราคม 2567 เพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและยกระดับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอ่าวปัตตานีด้านการท่องเที่ยว และร่วมกันออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนรอบอ่าวตานีให้เติบโตและยั่งยืน ประกอบด้วย #ชุมชนท่องเที่ยวบูนาดารา #ชุมชนท่องเที่ยวสเน่ห์บางปู #ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหมบาซาร์ #ชุมชนจากตำบลบานา #ชุมชนจากยะรัง #ชุมชนปะนาเระ #ชุมชนตะโละสะมิแล #ชุมชนตันหยงลุโละ และ #ชุมชนจากเทศบาลเมืองปัตตานี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักเล่าชาวตานีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายอรุณ เบญจลักษ์ รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องขวัญจุฑา1 โรงแรมปาร์คอินทาวน์จังหวัดปัตตานี
 
ในวันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นการจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สถานที่ท่องเที่ยว(Destination) ทรัพยากรในชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเขียนเป็นเรื่องเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอ่าวตานี (#AowTani) โดยวิทยากร ดร.ศริยา บิลแสละ หัวหน้าโครงการ #Ecotive และหลักสูตรการวิเคราะห์เป้าหมายธุรกิจการท่องเที่ยว โดยวิทยากร ดร.กฤษดี พ่วงรอด อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ต่อด้วยหลักสูตรการออกแบบเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Travel Routes and choices โดยวิทยากร ดร.อาทิตยา สมโลก อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
 
และในวันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นการจัดอบรมหลักสูตรการเล่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปและการเตรียมเรื่องคอนเซปต์ภาพเพื่อการเล่าเรื่อง โดยวิทยากร คุณอับดุลรอแม ตาเละ ผู้ก่อตั้ง IDIOCINEMATOGRAPHY ต่อด้วยสอนเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เล่าเรื่องการท่องเที่ยวการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเล่าเรื่องท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนรอบอ่าวตานี โดยวิทยากร ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรอบอ่าวปัตตานี เป็นการยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพ สร้างความภูมิใจแก่คนในชุมชน และเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างการรับรู้และแรงกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน