อบรมเชิงปฎิบัติการ Finance: การเงินรอดธุรกิจยั่งยืน

โพสเมื่อ 2023-09-14 13:03:14 | 9 months ago

วันที่ 8 กันยายน 2566 #Ecotive จัดอบรม "การเงินรอดธุรกิจยั่งยืน" ณ ห้อง A310 ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี โดยมี คุณดลยา วิโยทัย เจ้าของกิจการ สนง. บัญชีวิโยทัย และผู้ทําบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน และ คุณสุกัญญา จิตราช นักตรวจสอบภาษีกรมสรรพกร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประเมินสุขภาพทางการเงินและการทํากําไร ให้ผู้ประกอบการคิดวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของตนเองได้😊

การอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้ประกอบการมีการวางแผนทางการเงินและการลงทุน เงินลงทุนกี่หมวด การตั้งราคาขาย การคิด กําไรขาดทุน การคิดภาษี และการแบ่งเงินออกจากเงินส่วนตัวเป็นต้น โดย Learning Outcomes สําหรับหลักสูตรนี้คือ
1. ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินได้
2. ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุน การลงทุน การตั้งราคาขาย กําไร ขาดทุนได้เหมาะสม
3. ผู้ประกอบการคิดภาษีเบื้องต้นได้
4. ผู้ประกอบการมีการแบ่งเงินออกเป็นกองต่างๆ ได้