มองให้ลึก วิเคราะห์ให้ชัด สู่การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี และจุดประกายสร้างโฮมสเตย์ชายแดนใต้

โพสเมื่อ 2023-08-18 21:17:57 | 1 month ago

เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2566  โครงการการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งสำหรับจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตรากฐานชุมชนชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย(กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี) ร่วมกับ #Ecotive จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์รอบอ่าวปัตตานี” ณ Tk park ปัตตานี เพื่อร่วมกันพัฒนาออกแบบและส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวฯ โดยรศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม หัวหน้าโครงการ และ #Ecotive ที่มี ดร.ศริยา บิลแสละเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลักในครั้งนี้

คุณราชิต ระเด่นอาหมัด สถาปนิกบริษัทออกแบบ Subper และประธานกลุ่ม MELAYU LIVING เป็นวิทยากร เรื่องการวิเคราะห์ Travel Picture and Choices การวาดภาพเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ของตนเอง 

คุณอาจินต์ เพ็ชรวงศ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โฮมสเตย์ที่ได้รับรางวัล มาตรฐาน Homestay ASEAN ระดับ Top 5 ปี 2023 
คุณอาจินต์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ..
• อบจ.ปัตตานี 
• เทศบาลเมืองปัตตานี 
• เทศบาลเมืองตะลุบัน 
• เทศบาลตำบลยะหริ่ง 
• เทศบาลตำบลรูสะมิแล 
• อบต.บานา 
• อบต.ตะโละกาโปร์ 
• อบต.ตันหยงลุโละ 
• อบต.บางตาวา 
• อบต.บาราโหม 
• อบต.แหลมโพธิ์ 
• อบต.ปิยามุมัง 

รวมทั้งส่วนร่วมจากชุมชน 
• สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี
• ชุมชนท่องเที่ยวบางปูอเมซิ่ง 
• ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหมบาซาร์ 
• สะพานไม้บานา 
• เล’หยงโละ แคมปิ้ง 
• Halahub 
• ปัตตานีภิรมย์บูติกโฮเทล 
• รีสอร์ทแหลมโพธิ์ 
• และชุมชนท่องเที่ยวบูนาดารา